21-punktserklæringen for dommerområdet

Af TLN - Tirsdag d.9 April 2013 - Kl.10:02

21-punktserklæringen for dommerområdet:

Erklæring vedrørende rammerne for DBU’s samarbejde med DFU omkring dommerarbejdet i Danmark

 • DBU/DBU’s LU vil sikre de økonomiske og administrative ressourcer, der er nødvendige for en fortsat udvikling af dommeruddannelsen og dommerarbejdet på alle niveauer.
 • DBU respekterer og anerkender dommernes ret til at organisere sig i DFU henholdsvis lokale dommerklubber. Selv om dommerne ikke har pligt til at være medlem af en dommerklub, opfordrer DBU dommerne til at være medlem af en dommerklub under DFU.
 • DBU respekterer, at dommerne også kan dømme kampe i andre turneringer end dem, der arrangeres af DBU og DBU’s lokalunioner.
 • DBU anerkender DFU som dommerfaglig interesseorganisation, og vil også uden indgåelse af en traditionel samarbejdsaftale sikre, at DFU tages med på råd og vejledning gennem dialog og involvering baseret på gensidig respekt.
 • DBU/DBU’s LU vil sikre dommerne repræsentation i DBU/DBU’s LU dommergruppe/undergruppe og samarbejdsgrupper. Den nuværende sammensætning af DBU’s udvalg/grupper fortsætter frem til marts/april 2014, hvorefter alle udvalg og grupper fortsat vil blive sammensat ud fra fair og demokratiske principper i overensstemmelse med den i 2012 vedtagne DBU model, hvor udvælgelsen baseres på personlige og faglige kvalifikationer efter en åben ansøgningsproces, hvor også personer med tilknytning til DFU og øvrige interessenter kan deltage.
 • Der nedsættes en arbejdsgruppe med reference til DBU’s dommergruppe som får til opgave senest 30. juni 2013 på både bredde- og eliteområdet at beskrive relationer, økonomi (herunder modeller for omkostningsgodtgørelse, når SKAT ændrer takster), kompetencer og fora for samarbejdet på såvel nationalt som regionalt niveau herunder dommerpåsætningsmodeller. Hvis arbejdsgruppen kommer frem til, at der måtte være opgaver, der med fordel kan løses i regi af dommerklubber, vil DBU indenfor budgetrammerne sikre midler til dette arbejde.
 • Aldersgrænsen for DBU-dommere og DBU-linjedommere er 45 år og dommeren/ linjedommeren må virke det turneringsår, hvor han/ hun bliver 45 år. Dog vil en FIFA-dommer/ linjedommer, som stopper på FIFA-listen pr 31.12 på grund af alder, kunne dømme den igangværende danske turnering færdig d.v.s. foråret med.
 • Der gennemføres en forsøgsordning, som er gældende til den 30.06.2014. Maksimalt to Superligadommere må være ældre end 45 år. Dog kan disse to kun forblive aktive indtil udgangen af det år, hvor de fylder 50. Samtidig tillades det, at maksimalt 20% af linjedommerne i Superligaen kan være ældre end 45 år. Dog kan disse kun forblive aktive indtil udgangen af det år, hvor de fylder 50.
 • DBU og DFU gennemfører en forsøgsordning gældende til 31.12.2014, hvor en aktiv dommer over 70 år får mulighed for at fortsætte som aktiv dommer. Dommere skal følge de krav, der fastsættes af DBU’s breddedommergruppe om teoretisk og praktisk test.
 • Dommere og linjedommere til kampene i de af DBU og DBU’s LU udskrevne turneringer/stævner påsættes i overensstemmelse med de retningslinjer, der er godkendt af DBU’s og DBU’s LU dommerudvalg/grupper samt i henhold til de til enhver tid gældende propositioner.
 • 11-mands kampe hvortil DBU’s og DBU’s LU administrationer ikke er i stand til at påsætte dommere som følge af mangel på DBU-dommere (“døm selv kampe”), ligeledes kan dømmes af lokaldommere.
 • Kampe i de af DBU og DBU’s LU udskrevne turneringer/stævner kan dømmes af lokaldommere.
 • Kun DBU og DBU’s LU administrationer kan foretage dommerpåsætning til kampe som administreres af DBU og DBU’s LU.
 • Dommernes, udviklernes m.fl. skattefri omkostningsgodtgørelse indeksreguleres med udviklingen i Danmarks Statistiks indeks for lønudviklingen for privat ansatte indtil det til enhver tid gældende skatteloft nås. Der tages udgangspunkt i 207 kroner for 2013. Beløbet for 2014 vil være 218 kroner.
 • Kamplederkurserne fastholdes som et inspirationskursus.
 • DBU vil via de til enhver tid indgåede reklameaftaler på dommerområdet sikre, at provenuet anvendes i overensstemmelse med FIFA’s cirkulære nr. 1230 til dommerudvikling .
 • DBU vil udstede partoutkort til aktive dommere og dommernes repræsentanter med udgangspunkt i de nugældende retningslinjer.
 • DBU og DFU arbejder for fælles ordninger for dommerbeklædning.
 • DBU anerkender og respekterer, at DFU på vegne af elitedommerne indgår en selvstændig honoraraftale med Divisionsforeningen herunder, at den nugældende aftale fortsætter på uændrede vilkår i 2013.
 • DBU/DBU’s LU har kompetencen vedrørende dommeruddannelsen og dommerarbejdet i Danmark, og efterfølgende kompetencen vedrørende egne turneringer i henhold til FIFA’s cirkulære nr. 1230.
 • DBU og DFU vil i fællesskab søge risikoen for trussel om strejke og konflikt elimineret. Der etableres et dialogforum for at håndtere de fremtidige udfordringer.